The South London Pacific

Home  | Tiki Photos | European Tiki | Tiki Travels | Britiki Now | Trader Vic's

Tiki Centralites enjoying the Golden Coladas


Tikis at the bar Strange Tikis above the bar
Waterfall Goddess


This is the lava room.


Leg height Moai action Elvis has left the building